Eesti
Tagasi

Privaatsuspoliitika

ÜLDSÄTTED

Kingitus.ee OÜ, ettevõtte kood Eesti registris: 11472156, Eesti käibemaksukohustuslase number: EE101370312, pank: Swedbank, konto nr.: EE922200221079180659, e-post: [email protected], aadress: Paavli 5a, Tallinn, 10412, Eesti (edaspidi ka „Ettevõte“) austab Teie privaatsust, isiklike andmete kaitset ning info sobivat ja õiguspärast kasutamist, ning kannab selle eest hoolt.

Mõiste "isikuandmed" hõlmab isiku ees- ja perekonnanime, isikukoodi, telefoninumbrit, e-posti aadressi, teisi kontaktandmeid, informatsiooni meie kodulehel sooritatud tellimuste kohta ning mistahes muud informatsiooni, mis on seotud füüsilise isikuga (edaspidi ka "Andmesubjekt"), kelle isik on teada või võib olla otseselt või kaudselt leitav, kasutades andmeid nagu isikukood, üks või mitu isikule omast füüsilist, füsioloogilist, psühholoogilist, majanduslikku, kultuurilist või sotsiaalset tunnust (edaspidi ka "Isikuandmed").

Muude selles Privaatsuspoliitikas kasutatavate mõistete tähenduse sätestavad õigusaktid.

Isikuandmeid kogudes ja töödeldes lähtume me Eesti Vabariigi isikuandmete õigusliku kaitse seadusest ja Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusest (EL) 2016/679, 27. aprill 2016, füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise ning direktiivi 95/46/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta (isikuandmete kaitse üldmäärus) (edaspidi: Andmekaitsemäärus), samuti teistest kohaldatavatest Eesti Vabariigi ja Euroopa Liidu õigusaktidest (edaspidi: Õigusaktid) ja meie Ettevõtte sisestest kordadest ja reeglitest.

Ettevõte rakendab vastavaid tehnilisi ja organisatsioonilisi meetmeid, et Isikuandmete töötlemisel rakendataks Õigusaktides sätestatud nõudeid ja et Isikuandmed oleksid kaitstud õigusvastase juurdepääsu, juhusliku kaotamise, levitamise, muutmise või õigusvastase kustutamise ning muu õigusvastase töötlemise eest. Me oleme alati pööranud tähelepanu, ja pöörame ka edaspidi, et Teie andmeid töödeldaks vaid õiguspäraselt, täpselt, läbipaistvalt ja ausalt, adekvaatse aja jooksul ja ainult selgelt määratletud eesmärkidel, mis on sätestatud selles Privaatsuspoliitikas. Püüdleme töödeldavate Isikuandmete hulga vähendamise poole ning nende töötlemise poole vaid nii palju, kui hädavajalik. Meie eesmärgiks oli ja jääb Õigusaktides sätestatud Isikuandmete töötlemise põhimõtete, reeglite ja teiste nõuete järgimine.

MIS ON ETTEVÕTTE PRIVAATSUSPOLIITIKA

See Privaatsuspoliitika (edaspidi ka "Privaatsuspoliitika") määratleb muuhulgas Teie (Andmesubjekti) Isikuandmete töötlemise reeglid ja eesmärgid. Andmete töötlemine tähendab seejuures Isikuandmetega seotud tegevuste teostamist, sealhulgas nende kogumist, salvestamist, säilitamist, muutumist, juurdepääsu määramist, päringute teostamist, üleandmist jms. (edaspidi ka Andmete töötlemine).

See Privaatsuspoliitika määratleb ka Andmesubjekti õiguste rakendamise korra ja teised Isikuandmete töötlusega seotud aspektid.

Enne www.emoti.ee internetilehe ja Ettevõtte pakutavate teenuste kasutamist tutvuge käesoleva Privaatsuspoliitikaga. Kui Te sellega ei nõustu, palume Teil mitte oma Isikuandmeid meiega jagada, ning väljuda www.emoti.ee internetilehelt. Teil on õigus meile oma Isikuandmeid mitte esitada. Oma õiguste kohta saate rohkem teada selle Privaatsuspoliitika punktis "TEIE PEAMISED ÕIGUSED JA KOHUSTUSED". Juhul, kui kasutate meie kodulehte või sellel pakutavaid teenuseid, nõustute Te selle Privaatsuspoliitikaga.

See Privaatsuspoliitika rakendub kõigile Isikuandmetele, mis Te meile esitate. Ettevõtte Privaatsuspoliitika kehtib, kui Te Ettevõttega suhtlete, kasutate meie internetilehte või kasutate meie teenuseid muul viisil, sealhulgas hankides või tellides kaupu või teenuseid, või kasutades Ettevõtte kodulehel omandatud kinkekaarte. Samuti kehtib see Privaatsuspoliitika muu Teie ja Ettevõtte vahelise suhtluse puhul, sealhulgas suhtlusvõrgustikes (Facebook, Twitter jms.) suheldes.

TEIE PEAMISED ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

Me teeme oma parima, et kindlustada Teile alati Teie Isikuandmete töötlemisega seotud õigused, teha Teiega koostööd ning vastata kõigile küsimustele, mis Teil seoses Teie Isikuandmete töötlemisega tekivad.

Kui Teil on selle Privaatsuspoliitika osas küsimusi, saate meie poole pöörduda internetilehel https://www.emoti.ee/ee/meist/kontaktid olevatel kontaktidel - vastame Teie küsimustele hea meelega ning jagame informatsiooni.

Isikuandmete töötlemisega seotud küsimustega võite pöörduda ka otse meie andmekaitseametniku poole e-posti aadressil [email protected] või telefonil +37066249326 (inglise keeles), samuti saate tööajal tulla ka meie kontorisse Eestis, aadressil Paavli 5a, 104212, Tallinn.

Informeerime, et Teil on õigus:

- teada oma Isikuandmete töötlemise kohta ja tutvuda töödeldavate Isikuandmetega;

- igal ajal nõuda oma andmete uuendamist või parandamist, kui andmed on valed, mittetäielikud või ebatäpsed, samuti nõuda valede, mittetäielike või ebatäpsete andmete töötlemistegevuste lõpetamist;

- mitte nõustuda vastavate Teie Isikuandmete töötlusega, sealhulgas konkreetsetel Isikuandmete töötlemise eesmärkidel (nt. otseturunduses);

- tühistada juba antud nõusolekuid seoses andmete töötlemisega, sh. andmete töötlemiseks otseturunduse eesmärgil. Nõusoleku andmete kasutamiseks otseturunduses saate tühistada eriti lihtsalt: Te saate meile saata vastava kirja samalt aadressilt, millele Te meie kirju saate, või meie kodulehele sisse logides seadete alt. Samuti sisaldavad meie saadetavad uudiskirjad võimalust uudiskirja tellimusest loobuda;

- nõuda oma Isikuandmete kustutamist, näiteks siis, kui Isikuandmed pole enam vajalikud eesmärkidel, milleks neid koguti või muul viisil töödeldi, või kui isikuandmeid töödeldi õigusvastaselt, samuti teistel Õigusaktides ette nähtud juhtudel;

- mitte avaldada meile oma Isikuandmeid. Samas, kui keeldute avaldamast Isikuandmeid, mis on vajalikud Teiega lepingu sõlmimiseks ja täitmiseks (teenuste osutamiseks), ei saa me Teile teenuseid osutada;

- õigus andmete ülekandmiseks ja muud kohalduvates Õigusaktides sätestatud õigused. Soovitame Teil oma õigustega tutvuda.

Me käitume Isikuandmetega vastutustundlikult ja seetõttu saame Teile eelmainitud õigused kindlustada (Teie taotlused rahuldada) vaid siis, kui tuvastame Teie isiku (kui soovite realiseerida mõnda just Teile kuuluvat õigust).

Lisaks võivad mõnel juhul kohalduvad Õigusaktid piirata Teie võimalust realiseerida mõnda Teile kuuluvat õigust. Teie võimalus nende õiguste realiseerimiseks võib sõltuda konkreetsest juhtumist (konkreetsest õiguslikust olukorrast).

Kui Teil ei õnnestu lahendada mõnda Teie Isikuandmete töötlemisega seotud küsimust, on Teil õigus pöörduda Andmekaitse Inspektsiooni poole https://www.aki.ee/, mis vastutab isikuandmete kaitset reguleerivate õigusaktide järelevalve ja kontrolli eest.

Te garanteerite ja vastutate, et Teie poolt meile esitatavad Isikuandmed on õiged ja Teil on õigus neid esitada. Palume Teil meid informeerida, kui Teie poolt meile esitatavad Isikuandmed muutuvad. Kui mõnel juhul esitate meile kolmandate isikute andmeid, garanteerite ja vastutate Teie, et esitate neid andmeid nende isikute nõusolekul, ning olete neile käesolevat Privaatsuspoliitikat tutvustanud.

Me oleme Teile loonud tehnilised võimalused meie kodulehel oma isikliku profiiliga sisse logida ning seal muuta ja parandada teatud seal olevat informatsiooni Teie kohta. Te vastutate täielikult täpsustatud andmete õigsuse ja Teile antud sisselogimisandmete kaitse eest.

KUIDAS ME KLIENTIDE ISIKUANDMEID KOGUME

Andmesubjektid esitavad meile oma andmed otse, tellides või omandades meie pakutavaid kaupu ja teenuseid, täites tellimuslehti meie internetilehel või kasutades teisi registreeringut nõudvaid teenuseid, osaledes meie korraldatavatel konkurssidel, tellides meie uudiskirju, suheldes meiega e-posti, telefoni või muude sidevahendite abil, saabudes meie büroosse teenuste esitamiseks või muul eesmärgil, meie Ettevõttega lepinguid sõlmides jms.

Teatud juhtudel, kui see on oluline teenuste sobivaks osutamiseks ja / või nende kvaliteedi parandamiseks, võivad Teie andmeid meile esitada kolmandad isikud, kellel on vastav õigus, näiteks hotellid, mis pakuvad Teile meie internetilehel ostetud teenuseid, või muud kolmandad isikud, kes võivad meie abil oma klientidele teenuseid osutada vms.

Teatud juhtudel võime me Isikuandmeid õiguspäraselt saada ka teistelt kolmandatelt isikutelt, nagu UAB „Credit info Lietuva“, õiguskaitseinstitutsioonidelt, kohtutäituritelt, pankrotihalduritelt vms. Samuti võime saada Isikuandmeid juriidilistelt isikutelt, kes võivad meile esitada andmeid oma töötajate kohta (nt. kinkekaarte ostes), samuti oma tarnijatelt, samuti isikutelt, kes kaupade ja teenuste ostul esitavad kolmandate isikute (nt. oma pereliikmete) andmeid jm.

Meie internetilehel võib olla ka viiteid teiste inimeste, ettevõtete või organisatsioonide internetilehtedele. Ettevõte ei vastuta selliste internetilehtede sisu ja / või privaatsuspoliitika eest, seega soovitame Teil enne nendel lehtedel oma info esitamist tutvuda vastavate lehtede reeglite, privaatsuspoliitikate ja teiste dokumentidega. Pange tähele, et igal hotellil, spaakeskusel või muul teenusepakkujal, kes pakub Teile meie kodulehe kaudu ostetud vastavaid teenuseid (st. lõplikul teenusepakkujal) on oma privaatsuspoliitika ja andmetöötluseeskirjad, millega me soovitame Teil tutvuda. Lõpliku teenusepakkuja privaatsuse ja andmekaitse reeglid võivad käesolevast Privaatsuspoliitikast erineda. Ettevõte ei võta endale vastutust Teie Isikuandmete, mille Te kolmandatele isikutele esitate, töötlemise ja turvalisuse eest.

Juhul, kui esitate meile meie kodulehel teenuseid tellides või muudel alustel meile oma perekonnaliikmete või teiste kolmandate isikute Isikuandmeid, peaks Teil olema nende inimeste nõusolek, samuti peaksite veenduma, et need isikud on käesoleva Privaatsuspoliitikaga tutvunud.

Isikuandmete töötlemise aluseks on Teie nõusolek, sõlmitud lepingud ning meie võetud kohustused ja / või õigustatud huvi tagada ja parandada teenuste kvaliteeti. Me kogume ja töötleme Isikuandmeid, kui täidetud on vähemalt üks järgmistest tingimustest: Te olete meie kodulehega liitunud ja kasutate seda (nõustute selle Privaatsuspoliitikaga, olete end kodulehel registreerinud või selle kaudu kaupu või teenuseid tellinud või hankinud, teisi registreerimist nõudvaid teenuseid kasutanud, olete end konkursil osalejaks registreerinud või tellinud meie uudiskirja (andes nõusoleku Teie andmete kasutamiseks otseturunduses), olete meiega e-posti, telefoni või muude sidevahendite kaudu suhelnud, olete käinud meie büroos ja esitanud seal oma Isikuandmeid (nt. lepingute sõlmimisel vms.). Isikuandmete töötlemine on võimalik Õigusaktides määratletud alustel või Ettevõtte õigustatud huvide täitmisel, nt. teenuste kvaliteedi parandamiseks, teenuste esitamise ja nende kvaliteedi kontrolli kindlustamisel, ning Ettevõtte huvide kaitsel ja tagamisel (nt. kohtusse pöördudes).

MILLISEID ISIKUANDMEID ME KOGUME JA TÖÖTLEME

Me kogume ja töötleme järgmiseid isikuandmeid (või teatud juhtudel nende osi):

- ees- ja perekonnanimi;

- sünnikuupäev;

- telefoninumber;

- aadress korrespondentsiks;

- e-posti aadress;

- sotsiaalvõrgustike kontode kontaktandmed ja teised kontaktandmed;

- Teie ostude / tellimuste ajalugu Ettevõtte kodulehel ja sellega seotud andmed;

- informatsioon Teie alustatud, kuid lõpetamata ostude kohta ja sellega seotud andmed;

- sisselogimise ja meie kodulehe kasutamise info;

- IP aadress;

- ostetud teenuste eest teostatud maksete andmed (nt. panga, mille kaudu maksti, nimi, maksmisviis, maksmise registreerimise ja kinnitamise andmed jms.);

- meie konsultantidega peetud telefonivestluste salvestised.

Samuti võime koguda ja töödelda andmeid Teie aktiivsuse kohta teenuste kasutamisel, andmeid sõlmitud lepingute kohta, samuti andmeid Teile pakutavate teenuste, Teie küsimuste, Teile antud vastuste, Teie isiklike seadete, meie teenustele Teie poolt antud tagasiside, Teie teenustega rahulolu, lõplike teenusepakkujate (nt. hotellide) kaebuste ja Teie kohustuste meie ees täitmise kohta. Teatud juhtudel, kui see on vajalik teenuste osutamiseks, võime töödelda ka teisi Isikuandmeid.

Ettevõte ei töötle tavaliselt delikaatseid isikuandmeid, st. andmeid, mis on seotud füüsilise isiku rassilise või etnilise päritolu, poliitiliste, religioossete, filosoofiliste või muude veendumustega, kuuluvusega ametiühingutesse, tervisega, sugueluga või süüdimõistmistega. Samas, kui teatud erandlikel juhtudel tuleb mõndasid mainitud andmeid Teilt teenuste kvaliteedi ja Teie huvide kaitseks küsida, küsime Teilt nende andmete töötlemiseks eraldi nõusoleku.

KÜPSISED

Et saaksime Teile täisväärtuslikku teenust pakkuda, võime Teie arvutisse või muusse seadmesse salvestada küpsised. Nende abil hangitud infot kasutame Teie eelmiste külastuste tuvastamiseks, ostuinfo säilitamiseks ning kodulehe külastusstatistika kogumiseks. Te võite salvestatud küpsised kustutada. Kasutame järgmiseid küpsiseid:

Küpsise nimetusKüpsise funktsioonidAndmetöötluse eesmärkTekkimise hetkKehtivusaegKasutatavad andmed
r, first_r, rvo_lt, __gfp_64b
AnalüütikaKülastusanalüüsiksLehele sisenemisel1-3 aastatString
email, visitor_user_unique_id, admin_languageAnalüütikaKülastusanalüüsiksKasutaja sisselogimisel1-2 aastatString
vabt, do_not_show_filter_explain, donotshowleavingpopupVisuaalidSisu kuvamineLehele sisenemisel1 aastaString
_gid, _ga, _gat, 1P_JAR, NID, CONSENT, DVGoogle analüütikaKülastusanalüüsiksLehele sisenemisel1 päev - 2 aastat String
mf_user, __cfduid, IDE, GdynAnalüütikaKasutaja leheküljel käitumise jälgimiseksLehele sisenemisel1-5 aastatString
PHPSESSID
Sessiooni IDKasutaja sisselogituna hoidmiseksLehele sisenemiselSessiooni ajalString
device_viewKasutaja seadme määramiseksKülastusanalüüsiksLehele sisenedes18 päevaString
ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISE EESMÄRGID

Isikuandmete töötlemise peamine eesmärk on kindlustada kõrge kvaliteediga teenuse osutamine, teenuste kvaliteedi ja klienditeeninduse pidev parandamine, ning teenuste ostu ja kasutamise Teie jaoks mugavamaks muutmine.

Isikuandmeid töötleme järgmistel eesmärkidel:

- Teie identifitseerimiseks ja Teiega ühenduse võtmiseks, kui see on oluline Teile teenuste osutamiseks, Teie probleemide lahendamiseks, Teie tellitud kinkekaardite saatmiseks ning muude meie kohustuste täitmiseks ja õiguste rakendamiseks. Selleks kogume ja töötleme me järgnevaid Teie andmeid (või osa nendest): ees- ja perekonnanimi, telefoninumber, aadress korrespondentsiks, e-posti aadress, sotsiaalvõrgustike kontode kontaktandmed ja muud kontaktandmed (edaspidi ka "Kontaktandmed").

- Teiega sõlmitud lepingute ja muude meil Teie ees olevate kohustuste täitmiseks, samuti tellimuste süsteemi haldamiseks, töötleme me järgnevaid Isikuandmeid: Kontaktandmed, sünnikuupäev, Teie ostude või tellimuste ajalugu Ettevõtte kodulehel ja sellega seotud andmed, Teie alustatud, kuid lõpetamata ostude informatsioon ja sellega seotud andmed, ostetud teenuste eest teostatud maksete andmed (nt. panga, mille kaudu maksti, nimi, maksmisviis, maksmise registreerimise ja kinnitamise andmed jms.), IP-aadress, info Teie isiklike seadete kohta kodulehel ning muud Isikuandmed, mida Te meile esitate ja mille töötlemine on sellel eesmärgil vajalik.

- Informatsiooni turvalisuse kindlustamiseks, tehniliste vahendite ja IT-taristu täiustamiseks, osutatava teenuse kohaldamiseks kasutatavatele seadetele, uute teenuste loomiseks, tehniliste vahendite ja IT-taristu testimiseks ja arendamiseks töötleme me järgnevaid Teie isikuandmeid: meie kodulehele sisselogimise ja seal liikumise informatsioon, IP-aadress, Teie isiklikud seaded, ning vajaduse korral muud ülalmainitud Isikuandmed.

- Teenuste kvaliteedi kontrolliks ja analüüsiks: et mõista Teie kogemust teenuste kasutamisel ning meie parterite (nt. hotellide, spaakeskuste jm. teenusepakkujate) teenuste kvaliteedi kontrolliks töötleme järgmisi Teie isikuandmeid: Teie vestluste meie spetsialistidega salvestused, andmed Teie tagasiside ja kaebuste kohta meie või meie partnerite pakutavate teenuste osas, andmed Teie aktiivsuse kohta konkreetsete teenuste kasutamisel, meie kodulehel sooritatud ostu-müügi tehingute kohta ning sõlmitud lepingute kohta, ning vajaduse korral muud ülalmainitud Isikuandmed.

- Raamatupidamise ja auditi jaoks, seaduslike huvide kaitseks ning Eesti Vabariigi seaduste sätestatud organisatsiooni kohustuste täitmiseks töötleme järgmisi Teie isikuandmeid: Teie kontaktandmed, sünnikuupäev, Teie ostude / tellimuste ajalugu Ettevõtte kodulehel ja sellega seotud andmed, ostetud teenuste eest teostatud maksete andmed (nt. panga, mille kaudu maksti, nimi, maksmisviis, maksmise registreerimise ja kinnitamise andmed jms.), ning vajaduse korral muud ülalmainitud Isikuandmed.

- Teenuste eest tasumise haldamiseks töötleme teenuste eest tasutud maksete andmeid (nt. panga, mille kaudu maksti, nimi, maksmisviis, maksmise registreerimise ja kinnitamise andmed jms.), ning vajaduse korral muid ülalmainitud Isikuandmeid.

- Otseturunduse eesmärgil, st. eesmärgiga pakkuda teenuseid, informeerida Ettevõtte pakutavate teenuste, kampaaniate, uudiste, kliendiprogrammide jm. kohta, samuti Teie arvamuse küsimiseks pakutavate kaupade või teenuste kohta, turu-uuringute ja statistiliste andmete kogumiseks, Ettevõtte õigustatud huvi teenuste kvaliteedi parandamisel elluviimiseks, teenuste kasutajate kogemuse parandamiseks ning uute toodete ja teenuste loomiseks töötleme järgmisi Teie isikuandmeid: Kontaktandmed, sünnikuupäev, Teie ostude ja tellimuste ajalugu meie kodulehel ja sellega seotud andmed, informatsioon Teie alustatud, kuid lõpetamata ostude kohta meie kodulehel ja sellega seotud andmed,  ostetud teenuste eest teostatud maksete andmed (nt. panga, mille kaudu maksti, nimi, maksmisviis, maksmise registreerimise ja kinnitamise andmed jms.), IP-aadress, informatsioon Teie isiklike seadete kohta kodulehel, informatsioon vaadatud uudiskirjade kohta, ning vajaduse korral muud ülalmainitud Isikuandmed. Lisaks muudele käesolevas Privaatsuspoliitikas näidatud õigustele on Teil igal ajal õigus tühistada oma nõusolek oma isikuandmete töötlemiseks otseturunduse eesmärgil.

ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISE PERIOOD

Isikuandmeid ei töödelda kauem kui vaja Isikuandmete säilitamise ajavahemik määratakse vastavalt Teiega sõlmitud lepingutele, Teile osutatavate teenuste olemusele ja perioodile, Teie nõusolekule või nõusoleku mitteandmisele töödelda Teie andmeid otseturunduse eesmärgil, ning vastavalt muudele Ettevõtte õigustatud huvidele ning õigusaktide nõuetele (nt. õigusaktid, mis puudutavad auditeid, arhiveerimist jms.).

Välja arvatud juhtudel, kui kohaldatavad õigusaktid näevad ette teisiti, ei säilita me Teie mistahes andmeid kauem kui 10 aastat peale Teile viimase Teie tellitud teenuse osutamist või Ettevõttega õigusliku suhte lõppu. Telefonivestluseid meie konsultantidega säilitame 6 kuud.

ISIKUANDMETE ÜLEANDMINE KOLMANDATELE ISIKUTELE

Teatud juhtudel, näiteks siis, kui Eesti Vabariigi õigusaktid meid selleks kohustavad, või kui see on vajalik Ettevõtte teenuste osutamiseks või Ettevõtte õigustatud huvide tagamiseks, või muudel olulistel juhtudel, või Teie nõusolekul võime Teie isikuandmeid jagada kolmandate isikutega. Juhul, kui Teie isikuandmeid tuleb jagada kolmandate isikutega, teeb Ettevõte kõik endast oleneva, et üle antaks võimalikult vähe andmeid (vaid hädavajalikud Isikuandmed) ja neid töödeldaks sobivalt.

Teie andmed võidakse üle anda Ettevõtte grupi liikmetele ning Teile teenuste osutamiseks või muudel olulistel juhtudel  Ettevõtte partneritele ja lepingupartneritele, näiteks hotellidele ja spaakeskustele, kes on Teile lõppteenuse osutajad. See on oluline muuhulgas juhul, kui on vaja identifitseerida meie kodulehelt ostetud reisi või teenuse kinkekaardi eest tasumist. Kuigi Te võite oma kinkekaardi mistahes teisele isikule kasutamiseks üle anda, on kinkekaardi sidumine Teie (kinkekaardi ostnud isiku) ees- ja perekonnanimega vajalik kinkekaardi eest tasumise fakti tuvastamiseks ning seega ka kinkekaardi kehtivuse kontrolliks. 

Teie andmed võidakse üle anda meie partneritele, kelle uudiskirja saamisest olete huvitatud (andmeid edastatakse vaid Teie nõusolekul ainult konkreetsele partnerile).

Mõnikord võivad lõplikule teenusepakkujale edastatud Teie kontaktandmed olla vajalikud Teie huvide tagamiseks, et informeerida Teid muudatustest seoses teenusega ja nende osutamisega. 

Samuti võime Teie Isikuandmeid edastada sellistele kolmandatele isikutele nagu riigiasutused, vaidluste lahendamise institutsioonid, kohtutäiturid, maksuadministraatorid, pankrotiadministraatorid ning teised isikud, kes täidavad neile seadusega määratud rolli. Isikuandmeid võime neile subjektidele edastada näiteks nende kohustuslike juhiste täitmiseks ning juhul, kui see on vajalik Ettevõtte kohustuste täitmiseks, õigustatud huvide tagamiseks ja kaitseks jms. 

Lisaks võime Teie andmeid edastada maksu- ja juriidilistele konsultantidele ning teistele professionaalsetele Ettevõtte nõuandjatele, audiitoritele, volitatud andmetöötlejatele, inkassoettevõtetele (nt. nõudeõiguse üleandmisel), kui see on vajalik Ettevõtte kohustuste täitmiseks, huvide kaitseks ja teisel olulistel juhtudel. 

Samuti võime Teie andmeid edastada kolmandatele isikutele, kui see on seotud Ettevõtte reorganiseerimise ja tegevuse üleandmisega. Teie andmeid võime edastada ka kolmandatele isikutele, kes Ettevõttele vastavaid teenuseid osutavad, nt. andmetöötlusettevõtted, posti-, arhiivi- ja andmekaitseteenuste pakkujad, pilveteenuse, andmekeskuste, serverimajutuse, kodulehe administreerimise ja sellega seotud teenuste pakkujad, elektroonilise makseteenuse pakkujad, UAB „Creditinfo Lietuva“, sideteenuse ning IT-infrastruktuuriteenuste pakkujad, internetikasutuse analüüsiteenuse pakkujad jms. 

Kui olete nõustunud oma andmete töötlemisega otseturunduse eesmärgil, võime Teie andmeid edastada otseturundusteenust pakkuvatele juriidilistele isikutele. Isikuandmete töötlemiseks on Ettevõttel õigus kasutada kolmandate isikute teenuseid - st. andmetöötlusettevõtteid, mis suudavad tagada piisavad tehnilised ja organisatsioonilised vahendid ning õigusaktidest kinnipidamise. Isikuandmeid võime edastada ka sel juhul. 

Alati, kui edastame isikuandmeid kolmandatele isikutele, teeme oma parima, et andmete saajad täidaksid konfidentsiaalsuskohustust ja kohustusi seoses Isikuandmete sobiva töötlemisega. Samuti kanname hoolt, et õiguslikud suhted kolmandate isikutega, kes võivad Isikuandmeid saada, oleksid nendega sõlmitud lepingutes selgelt reguleeritud, muuhulgas kohustades kolmandaid isikuid vastavates lepingutes tagada konfidentsiaalsus ning Isikuandmete sobiv töötlemisviis ja kaitse.

KÄESOLEVA PRIVAATSUSPOLIITIKA UUENDUSTE JA MUUDATUSTE KOHTA

Kuna meil võib tekkida vajadus käesolevat Privaatsuspoliitikat muuta, soovitame Teil perioodiliselt meie internetilehte külastada. Sealt leiate alati meie Privaatsuspoliitika uusima versiooni ning informatsiooni Privaatsuspoliitika muudatuste kohta. Privaatsuspoliitika muudatused hakkavad kehtima alates nende avaldamisest meie internetilehel.

TERRITOORIUM

Ettevõte ei tegutse mitte ainult Eesti territooriumil, vaid töötab ka partneritega (nt. hotellide ja spaakeskustega) muudes Euroopa riikides.

Enamusel juhtudel töödeldakse Isikuandmeid Euroopa Liidu ja Euroopa Majanduspiirkonna territooriumil, aga Kingitus.ee OÜ tegevuse ja teenuste spektri laienemisel võivad Isikuandmed liikuda teatud juhtudel ka väljapoole Euroopa Liidu ja Euroopa Majanduspiirkonna piire. See toimub juhul, kui selline Isikuandmete üleandmise ja töötlemine on vajalik Teie ostetud teenuste osutamiseks, Teiega lepingute sõlmimiseks ja nende täitmiseks, või kui olete andnud nõusoleku oma Isikuandmete üleandmiseks väljapoole Euroopa Liidu ja Euroopa Majanduspiirkonna piire, samuti juhul, kui kohaldatakse vastavaid anmdekaitsemeetmeid. Lähemat infot seoses isikuandmete edastamisega väljapoole Euroopa Liidu ja Euroopa Majanduspiirkonna piire saate meie käest, kui võtate meiega ühendust selles Privaatsuspoliitikas näidatud kontaktidel.

Kingitus.ee OÜ, Eesti ettevõtte kood 11472156, Eesti käibemaksukohustuslase kood EE101370312, pank: Swedbank, arve nr.: EE922200221079180659 , e-post [email protected], aadress: Paavli 5a, Tallinn, 10412, Eesti.